FSMVÜ | İnşaat Mühendisliği
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
İnşaat Mühendisliği
YÖK ATLAS
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (Burslu)
İnşaat Mühendisliği (% 50 İndirim)
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 25 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER

FIZ115

FİZİK I

Genel bilgiler, fiziksel büyüklükler, vektörler, tek boyutta hareket, iki ve üç boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, dönme, döndürme momenti, denge, basit harmonik hareket, temel optik.

 

KIM115

GENEL KİMYA

Temel kavramlar ve işlemler, temel kimya kanunları, atomun yapısı, çok elektronlu atomlar ve periyodik sistem, kimyasal bağ ve molekül yapısı: katılar, sıvılar ve gazlar, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, elektrokimya, radyoaktivite.

 

MAT115

MATEMATİK I

Temel bilgiler, limit ve süreklilik, türev ve türev uygulamaları, integral ve integral uygulamaları, transandantal fonksiyonlar, integral teknikleri, L'Hopital kuralı ve uygulamaları, bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri ve uygulamaları, belirsiz integral ve özellikleri.

 

ING101

İNGİLİZCE I

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dil bilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TDE115

TÜRK DİLİ I

Dilin tanımı, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişimi, sesler ve sınıflandırılması, ses özellikleri, ses bilgisi kuralları, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve işlevleri, isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri, edebi metinlerdeki uygulamaları.

 

TRH115

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Osmanlı yenileşme hareketleri, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

 

 

FIZ116

FİZİK II

Sıcaklık ve genleşme, ısı ve iş, termodinamiğin kanunları, yük ve madde elektrik alanı, Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, kapasitör ve dielaktrikler, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve elektrik devreleri, manyetik alan, alternatif akım.

 

MAT116

MATEMATİK II

Diziler, seriler, vektörel hesap, çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, kısmi türev, zincir kuralı, doğrultu türevleri, maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları yöntemi, Taylor formülü, iki ve üç katlı integraller, eğrisel integraller, yüzey alanı ve yüzey integralleri, uygulamalar.

 

ING102

İNGİLİZCE II

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TDE116

TÜRK DİLİ II

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (makale, rapor, tebliğ vb.).

 

TRH116

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri, II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler, siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular.

 

MAT213

LİNEER CEBİR

Doğrusal denklemler ve matrisler, vektörler, gerçel vektör uzayları, iç çarpım uzayları, doğrusal dönüşümler, determinantlar, özdeğerler ve özvektörler.

 

MAT215

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, çözüm teknikleri ve çeşitli uygulamaları, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar metodu, diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, diferansiyel denklem sistemleri ve çözüm teknikleri, kısmi diferansiyel denklemlere giriş.

 

MAT243E

İSTATİSTİK VE OLASILIK

İstatistik ve olasılığa giriş, temel olasılık kavramları, rastlantı değişkenleri,  olasılık dağılımları, regresyon analizi ve korelasyon, örnekleme dağılımları, istatistik hipotez testleri.

 

 

ALAN ZORUNLU DERSLER

 

INM101

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İnşaat Mühendisliği’nin tarihi, gelişmesi ve geleceği, İnşaat Mühendisliği eğitimi ve öğretimi, İnşaat Mühendisi’nin çalışma alanları, mesleki sorumluluk, İnşaat Mühendisliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler, yapı malzemeleri ve yapı sistemlerinin tanıtılması, misafir konuşmacılar ve tesis gezileri.

 

INM122

MÜHENDİSLİK MEKANİGİ I (STATİK)

Giriş ve temel ilkeler, maddesel noktaların statiği, rijit cisimler, eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, virtuel iş, ağırlık merkezleri, dengenin kararlılığı (stabilite), taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, düzlem ve uzay kafes sistemler, kiriş ve kablo analizi.

 

INM104E

TEKNİK RESİM

Teknik resim çizim esasları, çizgi tekniği, standart yazı ve rakamlar, ölçek kavramı ve ölçülendirme, geometrik çizimler, plan, kesit ve görünüşlerle ilgili çalışmalar, yatay ve düşey kesit alma, izdüşüm, perspektif kavramı, boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri.

 

INM203E

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Bilimsel ve Mühendislik Hesaplamaya Giriş, Programda Hesaplama Ortamına Giriş Değişkenler, Operasyonlar, Basit Grafik ,Algoritmalar ve Mantık Operatörleri, Akış Kontrol, Hatalar ve Hataların Kaynağı, Fonksiyonlar, Lineer Cebir Uygulamaları, Basit Denklem Çözme Uygulamaları, Çokterimli Örnekleri, Eğri Uydurma Uygulamaları, Interpolasyon Uygulamaları, Sayısal Integrasyon Uygulamaları, Sembolik Matematik, Hazır Fonksiyonlar ile Sıradan Türevli Denklem Çözümleri (C – MATLAB - Fortran Uygulamaları)

 

 

 

INM223

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ II (DİNAMİK)

Maddesel noktaların kinematiği, doğrusal ve eğrisel hareket, maddesel noktaların kinetiği, iş ve enerji yöntemi, impuls ve momentum yöntemi, rijit cisimlerin kinematiği, rijit cisimlerin kinetiği, mekanik titreşimler.

 

INM225

MUKAVEMET I

Giriş, kavramlar ve ilkeler, çubuk mukavemetinin esasları, atalet momentleri, iç kuvvet ve gerilme, şekil değiştirme, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları (Hooke yasası), şekil değiştirme enerjisi, emniyet gerilmeleri, kırılma hipotezleri.

 

INM241E

MALZEME BİLİMİ

Malzemeye giriş, malzemelerin iç yapısı, atomsal yapı, kristal yapılar; kristal türleri, kafes yapılar, kristal geometrisi, kristal doğrultular ve düzlemler, yapı kusurları; amorf yapılar, katı eriyikler, atomsal yayınım, malzemelerin mekanik özellikleri; gerilme, şekil değiştirme elastisite, elastik ve plastik davranış, boşluklu malzemelerin fiziksel özellikleri; yoğunluk, özgül ağırlık, birim ağırlık, geçirimsizlik, su emme, elektriksel özellikler; iletkenlik, yarı iletkenlik, yalıtkanlar, manyetik optik, ısıl özellikler.

 

 

INM 202

İNŞAAT JEOLOJİSİ

Yer kabuğunu oluşturan maddeler, kayaçların oluşumu ve tektoniği, kayaçların sınıflandırılmaları, kayaçların mühendislik özellikleri, topografik harita ve kesitleri, mühendislik jeolojisi haritaları ve kesitleri, depremler, kitle hareketleri ve heyelanlar, baraj jeolojisi, tünel jeolojisi, yeraltı suları, çevre jeolojisi.

 

INM204E

ÖLÇME BİLGİSİ

Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ve açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, direkt problem ve endirekt problem, alan ve hacim hesapları, koordinat hesapları, poligonasyon, nivelman, arazi ölçümlerinde kullanılan aletler.

 

INM226

MUKAVEMET II

Çubuk mukavemetinde kullanılan hipotezler, bileşik mukavemet halleri, eksenel normal kuvvet ve eğilme momenti, eksantrik normal kuvvet, kesme kuvveti, kesmeli eğilme, elastik eğri: diferansiyel denklem yöntemi, Mohr yöntemi, konsol kiriş yöntemi, burulma, eğilmeli burulma hali.

 

INM231E

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Mühendislik ekonomisine giriş, faiz ve para-zaman ilişkisi, alternatif değerlendirme yöntemleri, amortisman yöntemleri, fayda-maliyet analizi, enflasyon, yenileme analizleri, hassasiyet analizleri

 

INM242

YAPI MALZEMELERİ

Bağlayıcı malzemeler: kireç, alçı, çimento, agregalar, katkı maddeleri, beton mukavemetini etkileyen faktörler, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, beton karışım hesabı, beton üretimi, yapılarda kullanılan diğer alaşımlar, ahşap, çelik ve metaller, seramik malzemeler.

 

INM351

ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ

Ulaştırma mühendisliğinin tanıtımı, önemi ve gelişimi, ulaştırma türleri; kara ulaştırması - hava ulaştırması – su ulaştırması, ulaştırma türlerinin alt sistemleri, ulaştırma sistemlerinin işletme karakteristikleri, kapasite hesapları, ulaşım sistem tasarımı, ulaştırma planlaması, çevresel etkiler.

 

INM361

ZEMİN MEKANİĞİ

Zemin mekaniğinin tanımı, zeminlerin endeks özellikleri, zeminlerin sınıflandırması, permeabilite ve zeminlerde su akımı problemleri, zemin gerilmeleri, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilmeler, Konsolidasyon ve oturma hesapları, kayma mukavemeti ve deneyleri, zemin özelliklerinin iyileştirilmesi ve kompaksiyon.

 

 

INM371

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Tanım ve temel kavramlar, akışkanların özellikleri, hidrostatik, akışkanların kinematiği, akışkanların dinamiği, ideal ve gerçek akışkanlar, potansiyel akımlar, boyut analizi.

 

INM381

YAPI STATİĞİ I

Genel bilgiler, yapı sistemleri, yükler, yapı statiğinde yapılan kabuller ve idealleştirmeler kuvvet sistemleri, kuvvetler (yükler, mesnet tepkileri, iç kuvvetler),  denge denklemleri, düzlem sistemlerin hiperstatiklik derecesi, düzlem sistemlerin sabit yüklere göre hesabı izostatik düzlem sistemler (kirişler. gerber kirişler. düzlem çerçeveler, kemerler endirekt yüklü sistemler, kafes sistemler), sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgilerinin tanımı ve değerlendirilmesi, elverişsiz statik büyüklükleri veren hareketli yük konumlarının belirlenmesi. izostatik düzlem sistemlerin (kirişler, gerber kirişler, çerçeveler, kemerler, endirekt yüklü kirişler, kafes sistemler) tesir çizgileri.

 

INM332E

YAPIM YÖNETİMİ VE İŞLETMESİ

Temel kavramlar, inşaat sektörünün yapısal analizi, proje kavramı ve tanımı, inşaat sektöründe organizasyon, proje yönetimi ve süre planlaması, CPM ve PERT simülasyon teknikleri, kaynak planlaması ve maliyet kontrolü, yapı ve şantiye, idare, müteahhit, taşeron, işçi ve işveren, şantiye şefinin ve mühendisin görev ve sorumlulukları, şantiyede kullanılan ekipmanlar.

 

INM362

TEMEL MÜHENDİSLİĞİ

Zemin etütleri ve arazi çalışmaları, toprak basıncı teorileri, dayanma yapıları, istinat duvarları, temel çukurlarının korunması ve destekleme sistemleri, temel zemini ıslahı, şevlerin stabilitesi, yüzeysel ve derin temeller, kazıklı temeller.

 

INM372

HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİ

Giriş ve temel kavramlar, boru hidroliği, çok hazneli boru şebekeleri, açık kanal hidroliğinde temel kavramlar, açık kanallarda üniform ve üniform olmayan akımlar, fiziksel modeller. geçis akımlarının hidroliğine giriş.

 

INM382

YAPI STATİĞİ II

Çubuklarda şekil değiştirmeler, enerji yöntemleri, kesitlerin yer değiştirme ve dönmelerinin enerji yöntemleri ile hesabı, izostatik sistemlerde dönme ve yer değiştirmelerin hesabı, hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri, hiperstatiklik ve serbestlik dereceleri, kuvvet yöntemi, hiperstatik sistemlerde yer değiştirmelerin hesabı, redüksiyon yöntemi, kuvvet yönteminin sürekli kirişlere uygulanması, yer değiştirme (açı) yöntemi,  moment dağıtım yöntemi,  hiperstatik sistemlerde tesir çizgileri, elverişsiz yüklemeler. 

 

INM384

BETONARME I

Betonarmenin davranışı ve temel ilkeleri, malzemelerin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları, betonarme yapıların limit durumlara göre tasarımı, eğilme etkisi altındaki elemanların davranışı ve hesabı, kesme etkisindeki elemanların hesabı, eksenel yük ve eğilme, burulma ve donatının kenetlenmesi.

 

INM386

ÇELİK YAPILAR

Çelik malzemeye ve çelik yapılara ait genel bilgiler, çelik yapıda kullanılan birleştirme vasıtaları, çekme ve basınç çubukları, eksantrik basınca maruz çubuklar, dolu gövdeli kirişler, kiriş ekleri ve birleşimleri.

 

INM498

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM

İnşaat Mühendisliğinin farklı alanlarına yönelik projeler yapılır. 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi